فیزیکدانی با خط قرمز پشت اتومبیل خود نوشته بود .
"اگر این نوشته آبی است سرعت شما بسیار زیاد است
 

نیوتون : بجای اینکه همش زیر اون درخت سیب لم بدی یکمی هم بدرس هات برس.
هرتز : تو انگار اگر بطور متناوب تنبیه نشی درس نمی خونی
هایزنبرگ :اگر یکبار دیگه سر زنگ ریاضی بیای تو کلاس فیزیک تنبیه می شی
شرودینگر : بار آخرت باشه که سر کلاس گربه میاری
گراهام بل : اینقدر با بقل دستیت در گوشی حرف نزن
 
 
استاد : آیا میتوانید نمونه ای برای پدیده دوپلر بگویید؟

شاگرد : بله.در خیابان چراغ ماشینها وقتی به ما نزدیک می شوند سفید است و وقتی دور می شوند قرمز

 

غضنفر يه روز سرد زمستون مي بينه که يه اسب از

 دهنش داره بخار در مي يادمي ره جلوتر و مي گه

 جل الخالق ! پس اون اسب بخاري که مي گن اينه؟؟!!

یک روز یک نوترون به یک رستوران می رود و مقدار زیادی غذا و... سفارش می دهد .در اخر به گارسون می گوید  chargeمن چقدر شد؟ گارسون نگاهی به نوترون می کند و می گوید :شما charge ندارید!!

Albert Einstein Caricature Photo

This is